Vũ Khí Thiếu Lâm

Vũ khí Thiếu Lâm – Đao

dao

Sách Võ nhân Bình Định của Quách Tấn – Quách Giao ghi lại thời Tây Sơn có Tam Thần Đao đó là Ô long đao

Vũ khí Thiếu Lâm – Thương

thuog

Trong các loại binh khí thì thương rất khó luyện, người Trung Hoa có câu: “Nguyệt Côn, Niên Đao, Nhất bối tử Thương” tức là

Vũ khí Thiếu Lâm – Côn Nhị Khúc

Nunchaku

Về mặt hình thức, Côn nhị khúc gồm có 6 loại chính. Loại thứ nhất là loại thông dụng nhất, gồm có hai thanh gỗ

Vũ khí Thiếu Lâm – Côn

con1

Vùng đất thượng võ Okinawa Nhật Bản được coi như nguyên ủy của côn nhị khúc, tiểu đoản côn, quải. Côn là một loại gậy