đao

Vũ khí Thiếu Lâm – Đao

dao

Sách Võ nhân Bình Định của Quách Tấn – Quách Giao ghi lại thời Tây Sơn có Tam Thần Đao đó là Ô long đao