Tứ khúc côn

Vũ khí Thiếu Lâm – Côn Nhị Khúc

Nunchaku

Về mặt hình thức, Côn nhị khúc gồm có 6 loại chính. Loại thứ nhất là loại thông dụng nhất, gồm có hai thanh gỗ