tưu lượng vô biên

Những đại cao thủ có tửu lượng vô biên truyện Kim Dung

1-49

Lệnh Hồ Xung uống rượu mọi lúc mọi nơi nhưng chẳng bao giờ say. Anh có phong cách thưởng thức rượu riêng của mình, ít